27 Temmuz 2009 Pazartesi

Kaybeden kim?Sevip sevilmeyen mi yoksa sevilip sevmeyen mi?